Call us on 2514578498

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De website is eigendom van Charlie Hedo Editions.

Maatschappelijke zetel: Noord-Edestraat 4 bus 2, 8400 Oostende
Telefoonnummer: +32 (0) 497 417560
E-mailadres: klantendienst@charliehedo.com

RPR: Brugge

Onderstaande punten vormen samen de juridische voorwaarden voor het gebruik van de website van Charlie Hedo Editions. Voor informatie over mogelijke betaalwijzen, portkosten, levertermijnen en dergelijke, verwijzen we graag door naar de sectie ‘Veelgestelde vragen’. Vraag nog niet beantwoord? Neem contact op met de klantendienst.

Deze algemene voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen enerzijds Charlie Hedo Editions en anderzijds eenieder die gebruik maakt van de website van Charlie Hedo Editions (hierna ‘de gebruiker’ genoemd). Door zijn bezoek aan de website bevestigt de gebruiker de algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard.

Voorwaarden voor verkoop via internet

Een onlinebestelling veronderstelt de aanvaarding door de gebruiker van de algemene voorwaarden zoals die op dat moment van toepassing zijn.

Charlie Hedo Editions behoudt zich steeds het recht voor een bestelling te weigeren. De loutere wilsuiting van een gebruiker om een product te verwerven, volstaat dus niet voor de totstandkoming van een overeenkomst.

Een onlinebestelling wordt door Charlie Hedo Editions pas aanvaard als de gebruiker zich voldoende duidelijk heeft geïdentificeerd.

De prijzen van artikelen aangeduid op de website zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, behalve voor Ebooks. Charlie Hedo Editions streeft ernaar om op de website dezelfde prijzen te hanteren als deze die van toepassing zijn in fysieke winkels. De prijzen waaraan Charlie Hedo Editions artikelen aanbiedt, kunnen steeds wijzigen. Voor een bestelling via de website geldt steeds de prijs die van toepassing is op het moment van de bestelling.

Artikelen worden op kosten van de gebruiker verzonden naar het door de gebruiker aangegeven adres in België of Nederland. De door de gebruiker te betalen verzendkosten worden duidelijk aangegeven vooraleer de gebruiker de bestelling definitief plaatst. Bij bestelling van e-books worden geen verzendkosten aangerekend.

Indien – door omstandigheden buiten onze wil om – artikelen uiteindelijk niet door Charlie Hedo Editions geleverd kunnen worden binnen uiterlijk 30 kalenderdagen na de bestelling, zal Charlie Hedo Editions de gebruiker hiervan op de hoogte brengen via mail op het door de gebruiker opgegeven mailadres. In dit geval kan de gebruiker ervoor kiezen de bestelling te annuleren. Charlie Hedo Editions zal dan het door de gebruiker voor dit artikel reeds betaald bedrag terugbetalen. Op die manier wordt de verkoopovereenkomst automatisch ontbonden wat betreft deze artikelen. Charlie Hedo Editions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een niet (tijdige) levering.

De gebruiker heeft vanaf de dag na de levering gedurende 14 kalenderdagen het recht om af te zien van zijn aankoop, behalve op e-books (zie verder). De gebruiker kan dit recht uitoefenen door de goederen, voorzien van de factuur en het ingevulde retourdocument, terug te zenden naar Charlie Hedo Editions. Op voorwaarde dat de artikelen nog in perfecte staat zijn, zal Charlie Hedo Editions de artikelen terugbetalen binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van de retour. Wat betreft artikelen voorzien van een veiligheidsverpakking (multimedia-artikelen, cadeaubonnen, …), zal een retour door Charlie Hedo Editions slechts worden aanvaard wanneer deze verpakking ongeopend is.

De gebruiker is ertoe gehouden om problemen in verband met zijn bestelling of levering binnen redelijke termijn te melden. Klachten zullen door Charlie Hedo Editions in ieder geval slechts worden aanvaard wanneer deze worden gemeld binnen 7 kalenderdagen nadat het voorwerp van de klacht zich bij de gebruiker heeft voorgedaan. Enkel schriftelijke klachten gericht aan de klantendienst zullen worden aanvaard (e-mail of aangetekend schrijven). In geval van klachten over bestellingen of leveringen, is de aansprakelijkheid van Charlie Hedo Editions steeds beperkt tot de waarde van de betreffende artikelen.

De gebruiker en Charlie Hedo Editions aanvaarden in het kader van hun overeenkomst elektronische bewijsmiddelen. Zo zullen e-mails afkomstig uit de geïnformatiseerde registers van Charlie Hedo Editions door partijen worden aanvaard als bewijs.

Voor e-books geldt er geen retourrecht gelet op de onmogelijkheid om het doorsturen van de link die toegang geeft tot het e-book ongedaan te maken.
Voor de reeks Erotische Subculturen, Fetisjen en Taboes kan de klant een proefabonnement nemen. Binnen de dertig dagen na ontvangst van het proefexemplaar kan de klant afzien van het abonnement per aangetekend schrijven of email (abonnementen@charliehedo.com). Na dertig dagen gaat het abonnement voor 1 jaar in. Dit wordt jaarlijks stilzwijgend vernieuwd. Het kan echter worden opgezegd ten laatste dertig dagen voor ingang van het nieuwe abonnementsjaar, per email of aangetekend schrijven.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud en structuur van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Charlie Hedo Editions of rechthoudende derden. Deze website is eigendom van Charlie Hedo Editions.

Beperking van aansprakelijkheid

Charlie Hedo Editions levert grote inspanningen opdat de via de website ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Charlie Hedo Editions kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Afbeeldingen en productbeschrijvingen kunnen in hoofde van Charlie Hedo Editions niet als bindend worden beschouwd.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via deze site ter beschikking wordt gesteld, gelieve ons te contacteren. De inhoud van de website kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving worden gewijzigd of aangevuld.

Charlie Hedo Editions geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid ervan of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar andere websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Charlie Hedo Editions verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgisch recht en via de rechtbanken bevoegd over het gerechtelijk arrondissement Brugge.

Raadpleeg ook de privacydisclaimer.

Comments are closed.